Malmö & Helsingborg

MHBOT, Mild Hyperbaric Oxygen Chamber

Genom att boosta syrenivån i vårt blodflöde kan vi förbättra vår hälsa, energi och skönhet.
Beautiful face woman healthy skin gray background
Syre hjälper

Kroppen att läka

Syre hjälper kroppen att läka. Många av våra hälsoproblem idag orsakas av för låg syrenivå i våra celler. Genom att boosta syrenivån i vårt blodflöde kan vi förbättra vår hälsa, energi och skönhet.

Syrekammaren skapar ett 3 gånger högre lufttryck än ”normalt”.

Under dessa tryckförhållanden  kan lungorna absorbera mer syre än när man andas in rent syre vid normalt lufttryck.

Kroppens cirkulationssystem transporterar syre genom kroppen för att bekämpa bakterier och stimulera frisättningen av ämnen som kallas tillväxtfaktorer, som vitaminer, hormoner och stamceller vilket främjar läkning.  Genom att öka trycket (som i syrekammaren) blir syrehalten i våra artärer ca 14 ggr högre än under normala förhållanden.

Oxyterapi (mHBOT) involverar vanligtvis ett tryckprotokoll mellan 1,2 – 1,5 ATA. Under behandlingen andas du 90-95% syre genom en mask, vilket ger en ökning av syre i själva kammaren med ca 50%.

 

Oxygen helps

The body to heal

Beauty, maintained health & healing. Thousands of people have already experienced the amazing benefits that hyperbaric chambers have to offer. During the treatment you can work from your computer, sleep, listen to music

Oxygen helps the body to heal. Many of our health problems today are caused by too low oxygen level in our cells. By boosting the oxygen level in our blood flow, we can improve our health, energy and beauty.

The oxygen chamber creates a 3 times higher air pressure than “normal”.

Under these pressure conditions  the lungs can absorb more oxygen than when inhaling pure oxygen at normal air pressure.

The body’s circulatory system transports oxygen through the body to fight bacteria and stimulate the release of substances called growth factors, such as vitamins, hormones and stem cells, which promotes healing.

By increasing the pressure (as in the oxygen chamber) , the oxygen content in our arteries becomes about 14 times higher than under normal conditions. 

 

OxyTherapy (mHBOT) usually involves a pressure protocol between 1.2 – 1.5 ATA. During the treatment, you breathe 90-95% oxygen through a mask, which causes an increase in oxygen in the chamber itself by about 50%.

 

Information om

HBOT, Hyperbaric Oxygen Chamber

Åldersrelaterade sjukdomar är ett växande problem över hela världen.

Hyperbar syrebehandling (HBOT) har i studier visat sig hjälpa till att bekämpa degeneration genom att bidra till regenerering av vävnad och blodkärl. HBOT stimulerar utvecklingen av nya blodkärl i områden i kroppen där cirkulationen äventyras och används av vissa läkare för att behandla koronar hjärtsjukdom , Parkinsons sjukdom, Alzheimers sjukdom, artrit och immunrelaterade sjukdomar. Dessutom hjälper HBOT till att främja kollagenaktivering för att bekämpa ålderstecken inklusive hudskador och elasticitet. Kliniska studier har visat fördelarna med HBOT för åldersrelaterade degenerativa tillstånd genom att tillhandahålla cellulär hjälp till alla organ i kroppen för att främja hälsa och skönhet.

Fördelar med HBOT behandling:
 • Återaktiverar hudceller & förbättrar blodcirkulationen.
 • Stimulerar den naturliga läkningsprocessen och immunförsvaret.
 • Förbättrar vårt minne och koncentration.
 • Ökar energinivån i kroppen.
 • Förbättrar cellförnyelsen.
 • Minskar hjärntrötthet och jetlag.
 • Minskar ödem efter brännskador.
 • Stimulerar neoangionesis som skapar nya blodkärl.
 • Ökar antalet aktiva hårfolliklar.
 • Förbättrar sårläkningen.
 • Minskar lokal inflammation och svullnad.
 • Minskar bildandet av ärrvävnad.
 • Minskar muskeltrötthet och muskelspänningar.
 • Läker mjuk vävnad, ligament och frakturer snabbare.
 • Regenererar ben och brosk snabbare.
 • Ökar aktiveringen av stamceller.
Information about

HBOT, Hyperbaric Oxygen Chamber

Age-related diseases are a growing concern world-wide.

Hyperbaric oxygen therapy (HBOT) has been shown, in some studies, to help combat degeneration by contributing to the regeneration of tissue and blood vessels. HBOT stimulates the development of new blood vessels in areas of the body where circulation is compromised and is utilized by some physicians to help treat Coronary Heart Disease, Macular Degeneration, Parkinson’s disease, Alzheimer’s disease, Arthritis and immune related diseases. Additionally, HBOT helps promote collagen activation to help battle the signs of aging including skin damage and elasticity. Clinical studies have demonstrated the benefits of HBOT for age-related degenerative conditions by providing cellular aid to all organs in the body to promote health and beauty.

Benefits of HBOT treatment:
 • Reactivates skin cells & improves blood circulation.
 • Stimulates the natural healing process and the immune system.
 • Improves our memory and concentration.
 • Increases the energy level in the body.
 • Improves cell renewal.
 • Reduces brain fatigue and jet lag.
 • Reduces edema after burns.
 • Stimulates neoangionesis that creates new blood vessels.
 • Increases the number of active hair follicles.
 • Improves wound healing.
 • Reduces local inflammation and swelling.
 • Reduces the formation of scar tissue.
 • Reduces muscle fatigue and muscle tension.
 • Heals soft tissue, ligaments and fractures faster.
 • Regenerates bones and cartilage faster.
 • Increases the activation of stem cells.


Fördelar med HBOT behandling

Cirkulation och allmänt blodflöde med HBOT
 • Stimulerar bildandet av nya blodkärl     
 • Bekämpar och förhindrar cirkulationssjukdomar, inklusive kranskärlssjukdom och diabetes
Hjärtat med HBOT
 • Förbättrar syresättning till hjärtvävnad
 • Förbättrar hjärtmuskelns funktion efter hjärtinfarkt
 • Minskar risken för hjärtinfarkt
Hjärnan med HBOT
 • Stimulerar skapandet av nya hjärnceller
 • Förbättrar minne och reaktionstid
 • Främjar skapandet av nya hjärnanslutningar  
Fogarna, mjuka vävnader och ben med HBOT
 • Förbättrar behandlingen för artrit  
 • Minskar inflammation och smärta
 • Påskyndar läkning    
 • Förbättrar rörlighet och uthållighet 
Ögonen med HBOT
 • Hjälper till att bekämpa åldersrelaterad makuladegeneration
 • Måttliga glaukom symtom
 • Minskar nedsatt blodflöde till näthinnan
Allmän hälsa med HBOT
 • Ökar energinivåerna
 • Minskar stress och ångest
 • Främjar skapandet av nya stamceller
 • Stöder immunsystemet
 • Minskar infektionsrisken
Huden med HBOT
 • Minskar överdriven hudskada från exponering för ultraviolett strålning
 • Främjar kollagenproduktion och upprätthåller hudens elasticitet 
 • Påskyndar sårläkning och minskar ärrbildning


Benefits of HBOT treatment

Circulation and General Blood Flow with HBOT
 • Stimulates the Formation of New Blood Vessels
 • Combats & Prevents Circulatory Diseases, Including Coronary Heart Disease & Diabetes
The heart with HBOT
 • Improves Oxygenation to Cardiac Tissue
 • Improves Heart Muscle Functioning After Heart Attack
 • Reduces Risk of Heart Attack
The Brain with HBOT
 • Stimulates the Creation of New Brain Cells
 • Improves Memory and Reaction time
 • Promotes the Creation of New Brain Connections
The Joints, Soft Tissue & Bones with HBOT
 • Enhances Treatment for Arthritis
 • Reduces Inflammation & Pain
 • Accelerates Healing
 • Improves Mobility & Stamina
The Eyes with HBOT
 • Helps Combat Age-Related Macular Degeneration
 • Moderates Glaucoma Symptoms
 • Reduces Compromised Blood Flow to the Retina
General Health with HBOT
 • Increases Energy levels
 • Reduces Stress & Anxiety
 • Promotes the Creation of New Stem Cells
 • Supports the Immune System
 • Decreases Risk of Infection
The Skin with HBOT
 • Reduces Excessive Skin Damage From Ultraviolet Radiation Exposure
 • Promotes Collagen Production & Maintains Skin Elasticity
 • Imporve Wound Healing & Reduces Scar Formation

Se våra resultat!

Följ oss på instagram

Vi använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?